دستورالعمل ها و مراحل ارسال مقاله

مقاله شما باید به وضوح به عنوان یک مقاله تحقیقاتی و یا یک مقاله توسعه ایده شناسایی شود. اگر مقاله شما پذیرفته شود، حداقل یک نویسنده برای ارائه مقاله باید ثبت نام کرده و در کنفرانس شرکت کند.

از نویسندگان دعوت می شود تا مروری کوتاه بر ایده، پرسش ها و روش های تحقیق خود ارائه دهند. تیم ها با توجه به زمینه ها و علایق تحقیقاتی تشکیل می شوند تا مکمل بودن تخصص اعضای تیم را تضمین کنند. تیم ها ایده خود را با راهنمایی سایر محققانی که در طرح پیشنهادی تحقیق مشارکت خواهند داشت، توسعه خواهند داد. از تیم هایی که بهترین پیشنهادات را داشته باشند دعوت می شود تا مقاله خود را در خصوص موضوعات و کتاب های اختصاصی این کنفرانس ارسال کنند. کلیه پیشنهادات پژوهشی توسط یک پنل ارزیابی متشکل از اعضای سردبیر مجلات ارزیابی می شود.

تاریخ های مهمی که باید در نظر داشته باشید

Deadline for extended abstract / idea submission (no more than 400 words) *
20 August 2022

Registrations *
15 June – 15 August 2022

Conference bursary (sponsorship) application *

20 August 2022

Conference Date *
6 – 10 September 2022

To submit regular papers or ideas, please contact:  resnet.conference@gmail.com

Submissions (Template Download)

گزینه های انتشار برای بهترین مقالات: 

Anatolia – An International Journal of Tourism and Hospitality Research (Visit website) *

The Service Industries Journal (Visit website) *

Frontiers in Sustainable Tourism (Visit website) *

International Journal Film and Media Arts (Visit website) *

Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism (APJIHT) (Visit website) *

One or two books published by Emerald in its Bridging Tourism Theory and Practice *