“شبکه متخصصین گردشگری  فارسی زبان”

دعوت ازاستادان، دانش پژوهان، مدیران،کارآفرینان وفعالان فارسی زبان در گردشگری جهان

فرم تقاضای عضویت در شگرف