جعفر جعفری

رئیس هیئت مدیره (آمریکا)

حسن تقی زاده انصاری

نایب رئیس اول هیئت مدیره (اسپانیا)

سیامک سیفی

نایب رئیس دوم هیئت مدیره (فنلاند)

مصطفی رسولی منش

عضوهیئت مدیره ودبیر (استرالیا)

کاظم وفاداری

عضوهیئت مدیره وخزانه دار (ژاپن)

رایمند رستگار

عضوهیئت مدیره وسخنگو (استرالیا)

سعید امامی مقدم

عضوهیئت مدیره (ژاپن)