Board Meeting Edit

نوع جلسه: [1] = "هیئت موسس" ; [2] = "هیئت مدیره" ; [3] = "هیئت موسس و اجرایی" ; [4] = "هیئت مدیره و اجرایی" ;

id row شماره جلسه نوع جلسه تاریخ میلادی تاریخ شمسی زمان - ایران محل برگزاری دستور جلسه حاضرین غایبین شرح مذاکرات مصوبات عنوان خبر در سایت سرح خبر در سایت تصویر 1 تصویر 2 تصویر 3 سایر توضیحات
1 17 17 2 2024/01/06 1402/10/16 15:00 Online - Teams ۱. تعیین اهداف ، برنامه‌ها و حوزه فعالیت شگرف در سال ۲۰۲۴ (همه اعضا)
۲. تشکیل کمیته آموزش شگرف
۳. عضویت، مراحل پیوستن به کارگروها و صدور گواهینامه (سیامک)
۴. گزارش کمیته رسانه و فعالیت شبکه‌های مجازی(سعید)
۵. رونمایی از شگرف در Fitur (دکتر جعفری )
۶. برنامه ریزی برای برگزاری جلسات مشترک هیئت مدیره و اجرایی
کلیه اعضا - ۱- آقای پروفسورجعفری توضیحاتی پیرامون برنامه رونمایی شگرف در مادریدمطرح کردند.
۲- آقای سیفی گزارشی ازروند کارگروه انجام مراحل صدورگواهی عضویت برای دارندگان شرایط ارایه واعلام کردندبزودی ایمیل تاییدیه وگواهی عضویت های ارسال خواهدشد ودرادامه پیشنهادبررسی حمایت ازپایان نامه ها وتدوین وانتشارکتاب رامطرح نمودند.
۳- آقای وفاداری پیشنهاداتی پیرامون حضور و همکاری شگرف دررویدادهای علمی گردشگری ونیز انتخاب شعارسال وتهیه فرمهای لازم برای آنالیز توانمندیهای اعضابرای همکاری درحوزه های تخصصی مرتبط را مطرح نمودند.
۴- آقای رستگار پیشنهادتشکیل کمیته آموزش شگرف و گزارشی از برنامه های نشست هم اندیشی با اعضای شگرف را مطرح نمودند.
۵- آقای امامی گزارشی از اقدامات انجام شده جهت فعال شدن شبکه های اجتماعی وبرنامه های تولید محتوی درفضای مجازی ارایه داشتند.
۶- درادامه جلسه آقای انصاری پیرامون ضرورت آسیب شناسی برنامه های انجام شده،تداوم وبینارها وپیشنهادبررسی ایجاددانشگاه آنلاین ونشریه علمی الکترونیکی با استفاده از ظرفیت وتوانمندیهای اعضای شگرف مطرح نمودند.
۷ - در ادامه جلسه اقای رسولی منش درارتباط بابرنامه های یکسال گذشته ونیزبرنامه های کوتاه مدت وبلند مدت درسال جدیدمطالبی را اریه کرده، و مسئولیت هماهنگی برنامه ریزی وبینارهارا درسال جدیدتقبل نمودند.
۸- دراین جلسه مقررشد برگزاری جلسات مشترک ماهیانه هیئت مدیره وهیئت اجرایی ازماه آینده انجام گیرد.
- هماهنگی برگزاری وبینارهای شگرف با مسئولیت آقای رسولی منش
- ایجادکمیته آموزش وپژوهش شگرف با مسئولیت آقای رستگار
- تدوین کتاب وتهیه پرسشنامه ارزیابی اعضا توسط آقای سیفی
- به روز رسانی وفعال شدن شبکه های اجتماعی توسط آقای امامی
دراین جلسه همچنین تشکیل کمیته آموزش وپژوهش شگرف نیز مصوب گردید.
هفدهمین جلسه هیئت مدیره شگرف برگزارشد. شنبه ۶دسامبر۲۰۲۴ مطابق ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ شانزدهمین جلسه شگرف باکلیه اعضای هیئت مدیره برگزارشدوپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده ونیز تدوین برنامه های سال ۲۰۲۴ هم اندیشی وتبادل نظرگردید، درابتدای جلسه آقای پروفسورجعفری توضیحاتی پیرامون برنامه مادریدمطرح کردندونظرسنجی ازاعضای شگرف برای برنامه های سال ۲۰۲۴ را مطرح نمودند ،درادامه جلسه آقای سیفی گزارشی ازروند کارگروه انجام مراحل صدورگواهی عضویت برای دارندگان شرایط ارایه واعلام کردندبزودی ایمیل تاییدیه وگواهی عضویت های ارسال خواهدشد ودرادامه پیشنهادبررسی حمایت ازپایان نامه ها وتدوین وانتشارکتاب رامطرح نمودند. درادامه آقای وفاداری پیشنهاداتی پیرامون حضور و همکاری شگرف دررویدادهای علمی گردشگری ونیز انتخاب شعارسال وتهیه فرمهای لازم برای آنالیز توانمندیهای اعضابرای همکاری درحوزه های تخصصی مرتبط را مطرح نمودند،درادامه آقای رستگار پیشنهادتشکیل کمیته آموزش شگرف و گزارشی از برنامه های نشست هم اندیشی با اعضای شگرف را مطرح نمودند در ادامه نشست آقای امامی گزارشی از اقدامات انجام شده جهت فعال شدن شبکه های اجتماعی وبرنامه های تولید محتوی درفضای مجازی ارایه داشتند، درادامه جلسه آقای انصاری پیرامون ضرورت آسیب شناسی برنامه های انجام شده،تداوم وبینارها وپیشنهادبررسی ایجاددانشگاه آنلاین ونشریه علمی الکترونیکی استفاده از ظرفیت وتوانمندیهای اعضای شگرف مطرح نمودند،درادامه اقای رسولی منش درارتباط بابرنامه های یکسال گذشته ونیزبرنامه های کوتاه مدت وبلند مدت درسال جدیدمطالبی را اریه نمودندومسئولیت برنامه ریزی واجرای وبینارهارا درسال جدیدتقبل نمودنددرادامه مقررشد برگزاری جلسات مشترک ماهیانه هیئت مدیره وهیئت اجرایی ازماه آینده انجام شود،دراین جلسه تشکیل کمیته آموزش وپژوهش شگرف واستفاده ازپلتفرم اسکات برای وبینارهای شگرف نیزموردتاکید وتصویب قرارگرفت وسپس سایر موضوعات مورد بحث وتبادل نظرقرارگرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید.
نشست بعدی در روزشنبه اول ماه فوریه برگزارخواهدشد.
https://shegarf.org/wp-content/uploads/2024/01/Shegarf-Board-session17.png 0
2 16 16 2 2023/12/02 1402/09/11 15:00 Online - Teams کلیه اعضا - درابتدای جلسه آقای سیفی گزارشی از برنامه واقدامات برای جمع آوری وآنالیز اطلاعات متقاضیان عضویت و صدورگواهی عضویت وراهکارهای تسریع درفرایند عضویت رامطرح نمودند، دراین راستامقررشدبنحومقتضی نسبت به دعوت ازافرادعلاقه مندبه همکاری درشگرف درکمیته های مختلف اقدام گردد.

درادامه آقای امامی گزارشی از اقدامات انجام شده جهت به روز رسانی وب سایت وفعال شدن شبکه های اجتماعی وبرنامه های تولید محتوی درفضای مجازی ارایه داشتند، که مهمترین نیازکمیته رسانه وشبکه های اجتماعی شگرف محتوی ونیروی انسانی عنوان شدکه مقرر شدازظرفیت افرادعلاقه مند ومتقاضیان عضویت استفاده شودونیزمقررشد چندروزقبل ازبرگزاری هر وبینارایمیل اطلاع رسانی برای لیست ایرانیان خارج ازکشورمتخصص گردشگری ولیست متقاضیان عضویت درشگرف انجام شود.

سپس آقای رستگار درارتباط باکنگره علمی هتلداری ونشست با اعضای شگرف ونیزجلسه حضوری ۳شنبه کمیته های شگرف توضیحاتی ارائه نمودند،باتوجه به تصمیمات هیئت مدیره درجلسه پانزدهم برای حمایت وهمکاری علمی ازکنگره مقررشد بنحومقتضی همکاریهای علمی با کنگره هتلداری انجام شود،براساس تصمیم هیئت مدیره،ایمیلی ازطرف شگرف توسط آقای رستگار برای کلیه متقاضیان عضویت برای دریافت پیشنهادات وایده هایی که شگرف میتواند درسال آینده دستورکارخودقراردهد ارسال نمایند، نظرات ارسالی جمع اوری وبه هیئت مدیره ارایه شود.

درادامه جلسه پروفسور جعفری پیرامون برنامه ریزی برای نشست رونمایی از شگرف درunwto یادرحاشیه نمایشگاه فیتور توضیحاتی ارائه دادند. مقررشد هماهنگی لازم جهت امکان رونمایی از شگرف همزمان با نمایشگاه FITUR24 در مادریدبنحومقتضی پیگیری شود،درادامه آقای انصاری پیرامون پیرامون استفاده ازظرفیتهای اعضای شگرف،روشهای حمایتهای علمی ازکنگره علمی هتلداری، پیشنهاد برگزاری نشست اعضادر اردیبهشت درتهران بررسی تشکیل کمیته های جدیدوتدوین برنامه سال آینده رامطرح ومصوب شددررابطه با برگزاری نشست شگرف وتبیین برنامه سال۲۰۲۴ بررسی ودرجلسه آتی اتخاذتصمیم میگردد.درادامه آقای رسولی منش خواستاربرگزاری منظم جلسات مشترک هیئت مدیره وهیئت اجرایی رابرای تبادل نظر وهماهنگی بیشترکمیته هامطرح نمودند وپیشنهاد گرداوری نظرات اعضای شگرف وهیئت مدیره برای بررسی و تدوین برنامه سال ۲۰۲۴ شگرف درجلسه آتی رامطرح نمودندکه به تصویب هیئت مدیره رسید.
تدوین برنامه سال ۲۰۲۴ شگرف درجلسه آتی
تاکید مبنی بر برگزاری جلسات هیئت مدیره در روزشنبه اول هرماه میلادی
شانزدهمین جلسه هیئت مدیره شگرف برگزارشد شنبه ۲ دسامبر۲۰۲۳ مطابق ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲ شانزدهمین جلسه شگرف باحضوراکثریت هیئت مدیره برگزارشدوپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی وتبادل نظرگردید، درابتدای جلسه آقای سیفی گزارشی ازاقدامات کارگروه ارزیابی عضویت وتهیه گزارشی ازمتقاضیان عضویت وانجام مراحل صدورگواهی عضویت برای دارندگان شرایط ارایه نمودند، درادامه آقای رستگار گزارشی از برنامه های کنگره علمی هتلداری ونشست با اعضای شگرف ونیزجلسه حضوری آتی کمیته های شگرف توضیحاتی ارائه نمودند، در ادامه نشست آقای امامی گزارشی از اقدامات انجام شده جهت بروزرسانی سایت و فعال شدن شبکه های اجتماعی وبرنامه های تولید محتوی درفضای مجازی ارایه داشتند، درادامه جلسه پروفسور جعفری پیرامون برنامه ریزی برای نشست رونمایی از شگرف درunwto ویادرحاشیه نمایشگاه فیتور توضیحاتی ارائه دادند،درادامه آقای انصاری پیرامون استفاده ازظرفیت اعضای شگرف،روشهای پیشنهادی برای حمایت علمی شگرف ازکنگره علمی هتلداری،پیشنهادبرگزاری نشست اعضا دراردیبهشت،بررسی تشکیل کمیته های جدیدوتدوین برنامه سال آینده مطرح کردند، درادامه اقای رسولی منش درارتباط با برگزاری جلسات مشترک ماهیانه هیئت مدیره وهیئت اجرایی وتدوین برنامه سال ۲۰۲۴ پیشنهاداتی ارائه نمودند وسپس سایر موضوعات موردبررسی وتبادل نظرقرارگرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید.
درانتهای جلسه درخصوص برگزاری جلسات هیئت مدیره در روزشنبه اول هرماه میلادی تاکید شد.
https://shegarf.org/wp-content/uploads/2023/04/shegarf2.png
3 15 15 2 2023/11/04 1402/08/14 15:00 Online - Teams کلیه اعضا - درابتدای جلسه آقای سیفی گزارشی از برنامه وفرایندهای کارگروه ارزیابی عضویت ارایه نمودند. راهکارهای تسریع در فرایند عضویت و همکاری در شگرف به بحث و گفتگو گذاشته شدومقررشدکارگروه با افرادی که اطلاعات کاملی ارائه نکرده اند مکاتبه نماید وفرم اشخاص حقوقی راتهیه ودرسایت قراردهند.ضمنا پیشنهادشد برای نمایش اطلاعات محدود اعضا درسایت بررسی ودرجلسات آتی اتخاذتصمیم شود.

درادامه آقایان رستگار و امامی گزارشی از اقدامات انجام جهت فعال شدن شبکه های اجتماعی وبرنامه های تولید محتوی درفضای مجازی ارایه داشتند، که مهمترین نیازکمیته رسانه وشبکه های اجتماعی شگرف محتوی ونیروی انسانی عنوان شد وبه کلیه اعضای هیئت مدیره پیشنهادشد که درصورت شرکت درنشستها وسمینارهای مرتبط با گردشگری ویاسایرمطالب مفید با تهیه عکس،فیلم یامطلب دراختیارکمیته رسانه قرارگیرد تا درشبکه های اجتماعی شگرف منتشرشودودرارتباط باهمکارموردنیاز ازاعضای جدید علاقه مند به همکاری دعوت بعمل آید،

سپس آقای رستگار درارتباط با همایش تخصصی هتلداری وظرفیتهای همکاری شگرف مطالبی مطرح وکلیه اعضا نظرات خودراپیرامون چگونگی همکاری باهمایش مذکور بیان نمودند. بنا بر تصمیم هیئت مدیره باکلیات همکاری وحمایت ازهمایش مذکور دربخش علمی موافقت داشتند ومقررشد پیرامون همکاری با همایش،انتظارات ونیازهای علمی همایش مشخص شود.

درادامه آقای انصاری گزارشی ازمطالب تهیه شده برای معرفی شگرف وسایراقدامات انجام شده ارایه نمودند. هیئت مدیره با معرفی شگرف از طریق رسانه های رسمی داخلی وخارجی همچنین معرفی در شبکه های مجازی مختلف و شگرف موافقت نمود.

درانتهای جلسه پروفسور جعفری پیرامون سفر ازبکستان وبرنامه ریزی برای نشست رونمایی از شگرف درunwto توضیحاتی ارائه دادند. آقایان انصاری و جعفری هماهنگی بیشتر جهت امکان رونمایی از شگرف همزمان با نمایشگاه FITUR24 در مادرید را انجام خواهند داد.
سپس سایرموضوعات موردبررسی وتبادل نظرقرارگرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید.
پانزدهمین جلسه هیئت مدیره شگرف برگزارشد شنبه ۴نوامبر ۲۰۲۳ مطابق ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲ پانزدهمین جلسه شگرف باحضوراکثریت هیئت مدیره برگزارشدوپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی وتبادل نظرگردید، درابتدای جلسه آقای سیفی گزارشی از برنامه وفرایندهای کارگروه ارزیابی عضویت ارایه نمودند،درادامه آقایان رستگار و امامی گزارشی از اقدامات انجام جهت فعال شدن شبکه های اجتماعی وبرنامه های تولید محتوی درفضای مجازی ارایه داشتند،سپس آقای رستگار درارتباط با همایش تخصصی هتلداری وظرفیتهای همکاری شگرف مطرح وکلیه اعضا نظرات خودراپیرامون چگونگی همکاری باهمایش مذکور بیان نمودند درادامه آقای انصاری گزارشی ازمطالب تهیه شده برای معرفی شگرف وسایراقدامات انجام شدا ارایه نمودند، درانتهای جلسه پروفسور جعفری پیرامون سفر ازبکستان وبرنامه ریزی برای نشست رونمایی از شگرف درunwto توضیحاتی ارائه دادند،سپس سایرموضوعات موردبررسی وتبادل نظرقرارگرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید https://shegarf.org/wp-content/uploads/2023/11/Shegarf-J15.jpg
4 14 14 4 2023/10/14 1402/07/22 15:00 online - Teams کلیه اعضا - دراین جلسه هیئت مدیره آقای انصاری گزارشی از موضوع ثبت اساسنامه وانجمن شگرف وپرزنت شدن آن ازسوی گروه حقوقی و نیزدریافت شماره NIFکدمالیاتی موقت، دریافت ادرس شگرف را ارایه نمودند، ودرمورد پیگیری امکان نشست نمایندگان کشورهای فارسی زبان، و امکان برنامه ریزی برای رونمایی از شگرف درUNWTOهمزمان با نمایشگاه فیتور2024 را مطرح کردند،

درادامه آقای وفاداری بعنوان خزانه دارشگرف توضیحاتی درموردپیش بینی لینک خدمات مالی برای ثبت ونگهداری هزینه های انجام شده بیان داشتند واعلام نمودند بزودی دراختیار اعضا قرارخواهدگرفت. آقای رستگار وامامی درمورد فعال ترشدن شبکه های اجتماعی شگرف و تولید محتوا برای فعالیت بیشتردر شبکه های اجتماعی راه اندازی شده بیان داشتند،اقای امامی درمورد انتخاب و پیش بینی ماژول مناسب برای بارگذاری نام وسمت هیئت مدیره وهیئت اجرایی درسایت شگرف درهفته آینده توضیحاتی ارایه نمودند،آقای رستگار درموردضرورت تسریع در فعال شدن کارگروه عضویت شگرف ودعوت ازاعضای علاقه مندبه همکاری در شگرف را مطرح ومقررشد با آقای سیفی بعنوان دبیر کارگروه عضویت برای انجام اقدامات لازم پیگیری شود. در رابطه پیشنهاد دبیرکمیته مهمان نوازی برای برگزاری همایش یاکنگره سالانه تخصصی هتلداری درایران باحمایت معنوی شگرف وکمک به تشکیل شورای سیاستگذاری و کمک ونظارت برکمیته علمی آن گفتگو شد ومقررشدطی دوهفته آینده،نحوه حضور وهمکاری شگرف ازسوی هیئت مدیره تعیین ودرجلسه آتی مصوب واعلام شود،درمورد برگزاری وبینار ماه آینده که علمی خواهدبودازسوی خانم خوشکام وآقای سیفی پیگیری خواهدشد، ودر سایر موارد در دستور جلسه
نیزبحث وتبادل نظرگردید. ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید.
چهاردهمین جلسه هیئت مدیره واجرایی شگرف برگزارشد شنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ مطابق ۲۲مهرماه ۱۴۰۲ چهاردهمین جلسه شگرف باحضوراکثریت هیئت مدیره واجرایی برگزارشدوپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی وتبادل نظرگردید، درجلسه هیئت مدیره گزارشی از انجام مراحل ثبت قانونی انجمن شبکه متخصصین گردشگری فارسی زبان ارایه شد، درادامه آقای امامی گزارشی از به روز رسانی وب سایت وشبکه های اجتماعی ارائه نمودند،سپس آقای انصاری درمورد امکان برگزاری نشست جانبی وزرای گردشگری فارسی زبان همزمان با مجمع جهانی گردشگری درازبکستان ونشست رونمایی از شگرف درunwto توضیحاتی ارائه دادند، آقای وفاداری در رابطه با موضوعات مالی ولینک پیش بینی شده و نیز پیگیری برنامه ریزی نشست درتاجیکستان مطالبی بیان داشتند،درادامه آقای رستگار درارتباط باهمایش هتلداری وفعالیت کارگروه عضویت نکاتی را یادآورشدند ودرادامه پس ازبحث وتبادل نظراتخاذتصمیم بعمل آمد، درادامه این نشست جلسه مشترک هیئت مدیره وهیئت اجرایی برگزارشد، دراین جلسه گزارشی از اقدامات و پیشرفت کمیته ها ازسوی دبیران کمیته هامطرح شدودبیران کمیته هاواعضا گزارشی ازجلسات وبرنامه ها ارایه نمودند، دراین جلسه بررسی وارزیابی وبینارها وموضوعات آن مورد بررسی قرارگرفت،دراین رابطه آقای رسولی منش موضوع ارزیابی وآسیب شناسی دقیق تر وبینارها را باتوجه به تبلیغات انجام شده مورد تاکید قراردادند،دراین جلسه آقای حسینی پیرامون برگزاری همایش علمی هتلداری ونحوه همکاری شگرف توضیحات وپیشنهاداتی ارایه نمودند،آقایان رایمند،امامی،حسینی وخانم خوشکام در رابطه با چگونگی همکاری و فعالیت بیشترشبکه های اجتماعی شگرف توضیحاتی ارایه نمودند،خانم حبیب زاده درادامه جلسه درارتباط با وبینارهای کمیته خدمات مسافرتی مطالبی بیان داشتندکه جزئیات بیشتر را برای همکاری بیشتردرگروه مطرح خواهندکرد،سپس سایر موضوعات مورد بررسی وتبادل نظرقرارگرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردی https://shegarf.org/wp-content/uploads/2023/11/WhatsApp-Image-2023-10-14-at-23.03.02_9cb7bf48.jpg
5 13 13 1 2023/09/02 1402/06/11 15:00 Online - Teams همه اعضا - ۱. گزارش اقدامات و پیشرفت کارگروه عضویت توسط آقایان رستگار و سیفی.

۲. ارائه پیشرفت و فعالیت کارگروه رسانه توسط آقای امامی

۳. ارائه گزارشی از روند مراحل تاییداساسنامه و شرح وظایف وشیوه نامه کمیته های شگرف،توسط آقای انصاری

۴. بحث و تبادل نظر در مورد تولید محتوا و ارائه در وبسایت و شبکه های مجازی

۵. بحث و تبادل نظر در مورد برگزاری وبینار و نشست‌های آینده شگرف
۶.بررسی اعطای گواهی شرکت دروبینار وگواهینامه عضویت درشگرف
۱. تصویب شیوه نامه اجرایی عضویت در شگرف توسط هیئت موسس برای شروع بررسی تقاضای عضویت ها وابلاغ به کمیته ها برای معرفی نماینده.

۲. تصویب شیوه نامه و شرح وظایف کمیته ها توسط هیئت موسس وانجام پروتکل ابلاغ به کمیته ها برای اجرا

۳. تشکیل کارگروه ارزیابی عضویت شگرف تصویب شدتابا حضوردبیریا نماینده ای ازهر کمیته و با مدیریت آقای سیفی فعالیت خود راآغاز کند.

۴. مقرر شد کمیته رسانه ورویدادها با هماهنگی دو نفر از هیئت موسس ( آقایان امامی و رستگار) کار تولید محتوا برای وبسایت وافزایش فعالیت شبکه‌های اجتماعی رابا استفاده ازظرفیت علاقه مندان پیگیری نمایند.

۵. مقرر شد ۲ ایمیل بنامهای jafari@shegarf.org rastegar@shegarf.org برای استفاده رئیس شبکه شگرف ودبیر ساخته شودومکاتبات رسمی ازطریق ایمیل دبیر شگرف و از ایمیل رسمی شگرف انجام شود.

۶. مقرر شد جلسه ماه آینده با حضور هیئت موسس و اجرایی برگزار شود،یکساعت اول جلسه هیئت موسس ویکساعت بعدجلسه هیئت اجرایی خواهدبود،
دعوتنامه همراه با دستورجلسه ولینک جلسه دوهفته قبل ازهرجلسه،توسط دبیر برای کلیه اعضا ازطریق ایمیل و شبکه های اجتماعی برای مدعوین ارسال می شود.
سیزدهمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد شنبه ۲سپتامبر ۲۰۲۳ مطابق با ۱۱شهریورماه ۱۴۰۲ سیزدهمین جلسه مجازی شگرف باحضوراکثریت هیئت موسس برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی اقدامات وارزیابی تصمیمات قبلی انجام شده هم اندیشی گردید،دراین جلسه هیئت موسس موضوع بررسی مراحل ثبت اساسنامه ،بررسی مجدد،اصلاح وتصویب شیوه نامه وشرح وظایف کمیته ها،بررسی مرامنامه اخلاقی(شگرفنامه) پیشنهاده شده ازسوی اعضا، بررسی وتصویب فرایندعضویت، بررسی چگونگی صدورگواهینامه وبینارها وعضویت، ارائه گزارش کارگروه ارزیابی عضویت وتصویب شیوه نامه عضویت وانتخاب دکترسیامک سیفی بعنوان دبیراین کارگروه،بررسی روشهای افزایش فعالیت شبکه های اجتماعی وسایرموضوعات دردستورجلسه، موردبحث،بررسی وتبادل نظرقرار گرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید. https://shegarf.org/wp-content/uploads/2023/09/shegarf13.png
6 12 12 1 2023/08/13 1402/05/22 15:00 Online - Teams همه اعضا - ۱. گزارش اقدامات و پیشرفت کارگروه عضویت،توسط آقایان سیفی ورستگار
۲. ارایه وبررسی پیش‌نویس شیوه نامه اجرایی عضویت در شگرف
۳. بررسی شرح وظایف وشیوه نامه کمیته های شگرف،توسط آقای انصاری
۴. بحث و تبادل نظر در مورد برگزاری وبینار و نشست‌های آینده شگرف
۵.بررسی اعطای گواهی شرکت دروبینار وگواهینامه عضویت درشگرف
۶.ارائه اسکن صفحه اول پاسپورت،آدرس وتلفن اعضای هیئت موسس جهت انجام تشریفات قانونی ثبت هیئت رئیسه شگرف دراسپانیا
۱.مقررشدنظرات هیئت موسس برای تعدیل وتسهیل شرایط عضویت ونیز تطبیق آن با موارد مندرج دراساسنامه ازسوی آقایان سیفی ورستگار اعمال شودودرجلسه کارگروه مربوطه پیش نویس اصلاحی تهیه ومتعاقبادرجلسه بعدی هیئت موسس برای اتخاذتصمیم ارائه شود.
۲.پس ازبررسی شیوه نامه وشرح وظایف کمیته های شگرف ،مقررشد نکات موردنظرهیئت موسس توسط آقایان رسولی منش وانصاری درشیوه نامه موردتوجه قرارگیردواصلاحیه انجام شود،مجددا درجلسه بعدی ارائه شود.
دوازدهمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد دوشنبه ۱۳ آگوست ۲۰۲۳ مطابق ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲ دوازدهمین جلسه مجازی شگرف باحضوراکثریت هیئت موسس برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی گردید،دراین جلسه هیئت موسس موضوع بررسی و پیگیری تشریفات ثبت اساسنامه ،بررسی شیوه نامه وشرح وظایف کمیته ها،بررسی روشهای متداول صدورگواهینامه عضویت وشرکت در وبینارها، ارائه .گزارش کارگروه عضویت وبررسی شیوه نامه عضویت وسایرموضوعات دردستورجلسه موردبررسی وتبادل نظرقرار گرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید https://shegarf.org/wp-content/uploads/2023/04/shegarf1.png
7 11 11 3 2023/08/05 1402/05/14 15:00 Online - Teams یازدهمین جلسه هیئت موسس واجرایی شگرف برگزارشد شنبه ۵ آگوست ۲۰۲۳ مطابق ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲ یازدهمین جلسه مجازی شگرف باحضوراکثریت هیئت موسس واجرایی برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی گردید،درجلسه هیئت موسس موضوع بررسی و پیگیری مراحل نهایی ثبت اساسنامه ،بررسی شیوه صدورگواهینامه شرکت درورکشاپ و وبینارها،تشکیل کارگروه عضویت باحضورآقایان سیفی،رستگار،حسینی وخانم خوشکام مورد بحث،تبادل نظرقرارگرفت واتخاذتصمیم بعمل آمد،درجلسه مشترک هیئت موسس وهیئت اجرایی نیزگزارش اقدامات و پیشرفت کمیته ها ازسوی دبیرونمایندگان هرکمیته ارایه شد،در این جلسه دبیران کمیته هاواعضای هیئت اجرایی گزارشی ازجلسات هرکمیته ارایه نمودند، دراین جلسه بررسی نهایی .شیوه نامه اداره کمیته ها،بررسی پلتفرم وبینارها،ارایه گزارشی ازاقدامات دررسانه .های اجتماعی،بررسی تقویم وبینارهای ماهانه وسالانه وسایرموضوعات دردستورجلسه موردبررسی وتبادل نظرقرار گرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید https://shegarf.org/wp-content/uploads/2023/11/J11-300x400.jpg
8 10 10 3 2023/07/01 1402/04/10 15:00 Online - Teams همه اعضا + هیئت اجرایی - دهمین جلسه هیئت موسس واجرایی شگرف برگزارشد شنبه ۱جولای ۲۰۲۳ مطابق ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲ دهمین جلسه مجازی شگرف باحضوراکثریت هیئت موسس واجرایی شگرف برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده گفتگو گردید،دراین جلسه دبیران کمیته هاواعضای هیئت اجرایی گزارشی ازجلسات هرکمیته ارایه نمودند،درابتدای جلسه آقای مهدی حسینی دبیرکمیته مهمان نوازی اهداف،برنامه ها وشرح وظایف پیشنهادی کمیته وموضوعات بررسی شده برای برگزاری وبینارهای تخصصی را مطرح مقدم واعضای جلسه پیرامون مطالب ارایه شده بحث وتبادل نظرکردند،پس ازآن خانم بهاره حبیب زاده دبیرکمیته خدمات مسافرتی،گزارشی ازجلسات برگزارشده،شرح وظایف،برنامه هاووبینارهای پیشنهادی کمیته مرتبط ارئه نمودند، درادامه آقای سعیدامامی دبیرکمیته رسانه ورویدادهانیز گزارشی ازنشست وگفتگوهای انجام شده همراه با ارایه پیشنهادات وراهکارهای فعالیتهای کمیته مرتبط ارائه نمودند،درادامه اعضای جلسه پیرامون مطالب مطروحه درحوزهای خدمات مسافرتی، رسانه ورویدادها .ومهمانوازی، موضوع تهیه تقویم سالانه برگزاری وبینارها، فعال کردن شبکه های اجتماعی شگرف،برگزاری کنگره سالانه، وشرح وظایف کمیته هاوسایرموضوعات مرتبط، دیدگاه ونظرات خود رابیان داشتندودرادامه جلسه تصمیمات لازم اتخاذگردید
9 9 9 1 2023/06/17 1402/03/27 15:00 Online - Teams نهمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد شنبه۱۷جون ۲۰۲۳ مطابق۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ نهمین جلسه مجازی باحضوراکثریت موسسین شگرف برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده گفتگو گردید، پس ازجلسه هیئت موسس،نشست صمیمانه مشترک اعضای هیئت موسس واعضای هیئت اجرایی شگرف تشکیل وپیرامون اهداف،برنامه ها ورویکرد شبکه متخصصین گردشگری فارسی زبان بحث وتبادل نظرگردید ودرادامه اعضای کمیته های خدمات مسافرتی،رسانه ورویدادها ومهمانوازی انتخاب شدند، موضوع برگزاری وبینار ویا ورکشاپ های تخصصی به زبان فارسی ازسوی کمیته ها مورد تبادل نظرقرارگرفت، دراین جلسه مقررشدشرح وظایف وبرنامه های کمیته ها ازسوی هر کمیته تهیه وبه هیئت موسس برای تصویب ارایه میشود. ازمهمترین برنامهای کمیته های درکوتاه مدت تنظیم برنامه های آموزشی وفرهنگ سازی مورد تایید اعضای نشست قرارگرفت.. https://shegarf.org/wp-content/uploads/2023/04/shegarf1.png
10 8 8 1 2023/06/02 1402/03/13 15:00 Online - Teams هشتمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد شنبه ۲جون ۲۰۲۳ مطابق۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ هشتمین جلسه مجازی باحضوراکثریت موسسین شگرف برگزارشد وپیرامون موضوعات دستورجلسه وبررسی تصمیمات واقدامات جلسات گذشته گفتگوگردید،
دراین نشست صمیمانه تشکیل کمیته های خدمات مسافرتی،رسانه ورویدادها ومهمانوازی تصویب گردید،هریک ازکمیته هاتوسط یک دبیر علمی ویک دبیراجرایی وحرفه ای اداره خواهدشد،موضوع برگزاری وبینارتخصصی ماه جاری به زبان فارسی مورد بحث وتبادل نظرقرارگرفت،بررسی اقدامات درخصوص تغییرات سایت وفعال شدن شبکه های اجتماعی، انتشارکتاب،بررسی چگونگی برگزاری وشرکت در رویدادهای گردشگری تاجیکستان وژاپن درجلسه بعدی شگرف اتخاذتصمیم خواهدشد،ارایه گزارش تشریفات اداری ثبت شگرف ارایه شد،تعیین مسئول گزارشات مالی ازموضوعات مطرح شده درششمین جلسه هیئت موسس شگرف بودکه موردبحث وتبادل نظرقرارگرفت وتصمیمات لازم اتخاذگردید.
https://shegarf.org/wp-content/uploads/2023/04/shegarf1.png
11 6 6 1 2023/04/01 1402/01/12 15:00 Online - Teams ششمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد شنبه ۱ آوریل ۲۰۲۳ مطابق۱۲فروردین ماه ۱۴۰۲ ششمین جلسه مجازی باحضورجمعی ازموسسین شگرف برگزارشدوپیرامون موضوعات دستورجلسه وبررسی تصمیمات واقدامات جلسات گذشته گفتگوگردید،
دراین نشست صمیمانه دررابطه با برگزاری وبینارهای تخصصی به زبان فارسی،برنامه ریزی برای انتشارکتاب،اقدامات لازم برای فعال کردن شبکه های اجتماعی،انتشاراخبارورویدادهای مرتبط،بررسی چگونگی برگزاری رویدادگردشگری تاجیکستان،پیگیری تشریفات اداری ثبت شگرف،ازمهمترین موضوعات مطرح شده درششمین جلسه موسسین شگرف بودکه موردبحث وتبادل نظرقرارگرفت وبرای هریک ازمواردتصمیمات لازم اتخاذگردید
https://shegarf.org/wp-content/uploads/2023/04/shegarf1.png
id row شماره جلسه نوع جلسه تاریخ میلادی تاریخ شمسی زمان - ایران محل برگزاری دستور جلسه حاضرین غایبین شرح مذاکرات مصوبات عنوان خبر در سایت سرح خبر در سایت تصویر 1 تصویر 2 تصویر 3 سایر توضیحات