کمیته رسانه و رویداد: 

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
مانا خوشکام
عضو هیئت اجرایی

عضو کمیته رسانه و رویداد
عضو کارگروه ارزیابی عضویت

مهدی حسینی
عضو هیئت اجرایی

دبیر کمیته مهمان نوازی
عضو کمیته رسانه و رویداد
عضو کارگروه ارزیابی عضویت

مسیح شریف
عضو هیئت اجرایی

عضو کمیته رسانه و رویداد

سعید امامی مقدم
عضوهیئت مدیره

دبیر کمیته رسانه و رویداد

کمیته مهمان نوازی: 

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
جعفر جعفری
رئیس هیئت مدیره

عضوکمیته مهمان نوازی

مهدی حسینی
عضو هیئت اجرایی

دبیر کمیته مهمان نوازی
عضو کمیته رسانه و رویداد
عضو کارگروه ارزیابی عضویت

مهنا نیک بین
عضو هیئت اجرایی

عضو کمیته مهمان نوازی

سمانه یوسفی
عضو هیئت اجرایی

عضو کمیته مهمان نوازی

نرگس سمیع
عضو هیئت اجرایی

عضو کمیته مهمان نوازی

مسعود منتجبى
عضو کمیته مهمان نوازی
الهام كزازى
عضو کمیته مهمان نوازی
امير اصلانزاده
عضو کمیته مهمان نوازی

کمیته خدمات مسافرتی: 

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
حسن تقی زاده انصاری
نایب رئیس اول هیئت مدیره

عضوکمیته خدمات مسافرتی

بهاره حبیب زاده
عضو هیئت اجرایی

دبیر کمیته خدمات مسافرتی

ابراهیم زاهدی
عضو هیئت اجرایی

عضو کمیته خدمات مسافرتی

علی اصغرتوکلی
عضو کمیته خدمات مسافرتی
علی صدرنیا
عضو کمیته خدمات مسافرتی
سعید صدری
عضو کمیته خدمات مسافرتی
داوود ارژنگ مهر
عضو کمیته خدمات مسافرتی
فرشیدکریمی
عضو کمیته خدمات مسافرتی

کارگروه ارزیابی عضویت: 

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
سیامک سیفی
نایب رئیس دوم هیئت مدیره

دبیرکارگروه ارزیابی عضویت

مانا خوشکام
عضو هیئت اجرایی

عضو کمیته رسانه و رویداد
عضو کارگروه ارزیابی عضویت

مهدی حسینی
عضو هیئت اجرایی

دبیر کمیته مهمان نوازی
عضو کمیته رسانه و رویداد
عضو کارگروه ارزیابی عضویت