کمیته آموزش و پژوهش: 

رایمند رستگار

مصطفی رسولی منش

مرتضی بذرافشان

مریم صداقت

طاهره شاهی

سارا سادات مکیان

کمیته رسانه و رویداد: 

مانا خوشکام

عضو هیئت اجرایی (ایران)

مهدی حسینی

عضو هیئت اجرایی (ایران)

مسیح شریف

عضو هیئت اجرایی (اسپانیا)

سعید امامی مقدم

عضوهیئت مدیره (ژاپن)

کمیته مهمان نوازی: 

جعفر جعفری

رئیس هیئت مدیره (آمریکا)

مهدی حسینی

عضو هیئت اجرایی (ایران)

مهنا نیک بین

عضو هیئت اجرایی (ایران)

سمانه یوسفی

عضو هیئت اجرایی (ایران)

نرگس سمیع

عضو هیئت اجرایی (ایران)

مسعود منتجبى

الهام كزازى

امير اصلانزاده

کمیته خدمات مسافرتی: 

حسن تقی زاده انصاری

نایب رئیس اول هیئت مدیره (اسپانیا)

بهاره حبیب زاده

عضو هیئت اجرایی (ایران)

ابراهیم زاهدی

عضو هیئت اجرایی (پرتغال)

علی اصغرتوکلی

علی صدرنیا

سعید صدری

داوود ارژنگ مهر

فرشیدکریمی

کارگروه ارزیابی عضویت: 

سیامک سیفی

نایب رئیس دوم هیئت مدیره (فنلاند)

مانا خوشکام

عضو هیئت اجرایی (ایران)

مهدی حسینی

عضو هیئت اجرایی (ایران)