شیرین امون زودا

عضو هیئت اجرایی (تاجیکستان)

بهاره حبیب زاده

عضو هیئت اجرایی (ایران)

مهدی حسینی

عضو هیئت اجرایی (ایران)

مانا خوشکام

عضو هیئت اجرایی (ایران)

ابراهیم زاهدی

عضو هیئت اجرایی (پرتغال)

نرگس سمیع

عضو هیئت اجرایی (ایران)

مسیح شریف

عضو هیئت اجرایی (اسپانیا)

مهنا نیک بین

عضو هیئت اجرایی (ایران)

سمانه یوسفی

عضو هیئت اجرایی (ایران)