•  جعفر جعفری (آمریکا)

  •  حسن تقی زاده انصاری (اسپانیا)

  •  کاظم وفاداری (ژاپن)

  •  مصطفی رسولی منش (استرالیا)

  •  رایمند رستگار (استرالیا)

  • سیامک سیفی (فنلاند)

  • سعید امامی مقدم (ژاپن)