News


مهمان نوازى و جايگاه آن در عرصه ملى و بين المللى گردشگرى

11 مرداد ماه

 


هدف از این وبینار تعریف واژه مهمان نوازی به عنوان یک سرویس در گردشگری می باشد و شرکت کنندگان با مفهوم چگونگی اثر مهمان نوازی در گردشگری به عنوان یک سرویس وتجربه متفاوت آشنا خواهند شد. در اين وبينار بحث و گفتگو در خصوص هویت فرهنگی مهمان نوازى و ریشه هاى مردمى آن در اقوام و ملل مختلف ، توسط مدیران و صاحبنظران فارسى زبان انجام خواهد شد .اينكه تا چه حد می‌توان هویت مهمان نوازى منطقه اى را دستخوش تغییر قرار داد و آن را جهانی نمود تا برای گردشگران داخلی و خارجی جذاب وتجربه ای متفاوت باشدوشهروندان هر اقلیم در آن به چه میزان سهم ونقش دارندرا با شركت كنندگان و مخاطبان به اشتراك گذاشته می شود و پيرامون آن گفتگوو پرسش و پاسخ انجام خواهد شد .