راهکارهای جذب بازارهای بین المللی با تأکید بر  بازارهای آسیایی

راهکارهای جذب بازارهای بین المللی با تأکید بر بازارهای آسیایی

by
16 16 people viewed this event.

این وبینار توسط کمیته خدمات مسافرتی شگرف برگزار خواهد شد.

To register for this event email your details to events@shegarf.org

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

1403-05-17 to
1403-05-17
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends