سیزدهمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد


شنبه ۲سپتامبر ۲۰۲۳ مطابق با ۱۱شهریورماه ۱۴۰۲ سیزدهمین جلسه مجازی شگرف باحضوراکثریت هیئت موسس برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی اقدامات وارزیابی تصمیمات قبلی انجام شده هم اندیشی گردید،دراین جلسه هیئت موسس موضوع بررسی مراحل ثبت اساسنامه ،بررسی مجدد،اصلاح وتصویب شیوه نامه وشرح وظایف کمیته ها،بررسی مرامنامه اخلاقی(شگرفنامه) پیشنهاده شده ازسوی اعضا، بررسی وتصویب فرایندعضویت، بررسی چگونگی صدورگواهینامه وبینارها وعضویت، ارائه گزارش کارگروه ارزیابی عضویت وتصویب شیوه نامه عضویت وانتخاب دکترسیامک سیفی بعنوان دبیراین کارگروه،بررسی روشهای افزایش فعالیت شبکه های اجتماعی وسایرموضوعات دردستورجلسه، موردبحث،بررسی وتبادل نظرقرار گرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید.

 

shegarf13


دوازدهمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد


دوشنبه ۱۳ آگوست ۲۰۲۳ مطابق ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲ دوازدهمین جلسه مجازی شگرف باحضوراکثریت هیئت موسس برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی گردید،دراین جلسه هیئت موسس موضوع بررسی و پیگیری تشریفات ثبت اساسنامه ،بررسی شیوه نامه وشرح وظایف کمیته ها،بررسی روشهای متداول صدورگواهینامه عضویت وشرکت در وبینارها، ارائه گزارش کارگروه عضویت وبررسی شیوه نامه عضویت وسایرموضوعات دردستورجلسه موردبررسی وتبادل نظرقرار گرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید

shegarf1


یازدهمین جلسه هیئت موسس واجرایی شگرف برگزارشد


شنبه ۵ آگوست ۲۰۲۳ مطابق ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲ یازدهمین جلسه مجازی شگرف باحضوراکثریت هیئت موسس واجرایی برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی گردید،درجلسه هیئت موسس موضوع بررسی و پیگیری مراحل نهایی ثبت اساسنامه ،بررسی شیوه صدورگواهینامه شرکت درورکشاپ و وبینارها،تشکیل کارگروه عضویت باحضورآقایان سیفی،رستگار،حسینی وخانم خوشکام مورد بحث،تبادل نظرقرارگرفت واتخاذتصمیم بعمل آمد،درجلسه مشترک هیئت موسس وهیئت اجرایی نیزگزارش اقدامات و پیشرفت کمیته ها ازسوی دبیرونمایندگان هرکمیته ارایه شد،در این جلسه دبیران کمیته هاواعضای هیئت اجرایی گزارشی ازجلسات هرکمیته ارایه نمودند، دراین جلسه بررسی نهایی .شیوه نامه اداره کمیته ها،بررسی پلتفرم وبینارها،ارایه گزارشی ازاقدامات دررسانه های اجتماعی،بررسی تقویم وبینارهای ماهانه وسالانه وسایرموضوعات دردستورجلسه موردبررسی وتبادل نظرقرار گرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید

j11_1


دهمین جلسه هیئت موسس واجرایی شگرف برگزارشد


شنبه ۱جولای ۲۰۲۳ مطابق ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲ دهمین جلسه مجازی شگرف باحضوراکثریت هیئت موسس واجرایی شگرف برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده گفتگو گردید،دراین جلسه دبیران کمیته هاواعضای هیئت اجرایی گزارشی ازجلسات هرکمیته ارایه نمودند،درابتدای جلسه آقای مهدی حسینی دبیرکمیته مهمان نوازی اهداف،برنامه ها وشرح وظایف پیشنهادی کمیته وموضوعات بررسی شده برای برگزاری وبینارهای تخصصی را مطرح  مقدم واعضای جلسه پیرامون مطالب ارایه شده بحث وتبادل نظرکردند،پس ازآن خانم بهاره حبیب زاده دبیرکمیته خدمات مسافرتی،گزارشی ازجلسات برگزارشده،شرح وظایف،برنامه هاووبینارهای پیشنهادی کمیته مرتبط ارئه نمودند، درادامه آقای سعیدامامی دبیرکمیته رسانه ورویدادهانیز گزارشی ازنشست وگفتگوهای انجام شده همراه با ارایه پیشنهادات وراهکارهای فعالیتهای کمیته مرتبط ارائه نمودند،درادامه اعضای جلسه پیرامون مطالب مطروحه درحوزهای خدمات مسافرتی، رسانه ورویدادها .ومهمانوازی، موضوع تهیه تقویم سالانه برگزاری وبینارها، فعال کردن شبکه های اجتماعی شگرف،برگزاری کنگره سالانه، وشرح وظایف کمیته هاوسایرموضوعات مرتبط، دیدگاه ونظرات خود رابیان داشتندودرادامه جلسه تصمیمات لازم اتخاذگردید

meeting10

جلسات کمیته های رسانه ورویدادها، خدمات مسافرتی ومهمان نوازی شگرف برگزارشد.

جلسات کمیته ها بصورت مجازی در روزهای جمعه۲ تیرماه،شنبه ۳تیرماه ویکشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۲ باحضورکلیه اعضای کمیته ها برگزارشد.
دراولین نشست هرکمیته اهداف وبرنامه های شگرف تبیین وموضوعات ومسائل مربوط به هربخش تخصصی مورد بررسی وتبادل نظرقرارگرفت،ازمهمترین موضوعات مطرح شده درکمیته ها،برنامه ریزی برای فرهنگ سازی وآموزش علمی ومهارتی درحوزههای مرتبط بصورت ورکشاپ های تخصصی و وبینار مورد تاییدقرارگرفت،درادامه جلسات در رابطه با تهیه وتدوین پیش نویس شرح وظایف کمیته ها جهت ارایه به هیئت موسس همفکری وتبادل نظربعمل آمدومقررشددبیران هرکمیته گزارش وجمع بندی نظرات اعضای کمیته مرتبط رادرنشست آتی هیئت موسس برای بررسی وتصویب ارایه نمایند.

نهمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد

شنبه۱۷جون ۲۰۲۳ مطابق۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ نهمین جلسه مجازی باحضوراکثریت موسسین شگرف برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده گفتگو گردید، پس ازجلسه هیئت موسس،نشست صمیمانه مشترک اعضای هیئت موسس واعضای هیئت اجرایی شگرف تشکیل وپیرامون اهداف،برنامه ها ورویکرد شبکه متخصصین گردشگری فارسی زبان بحث وتبادل نظرگردید ودرادامه اعضای کمیته های خدمات مسافرتی،رسانه ورویدادها ومهمانوازی انتخاب شدند، موضوع برگزاری وبینار ویا ورکشاپ های تخصصی به زبان فارسی ازسوی کمیته ها مورد تبادل نظرقرارگرفت، دراین جلسه مقررشدشرح وظایف وبرنامه های کمیته ها ازسوی هر کمیته تهیه وبه هیئت موسس برای تصویب ارایه میشود. ازمهمترین برنامهای کمیته های درکوتاه مدت تنظیم برنامه های آموزشی وفرهنگ سازی مورد تایید اعضای نشست قرارگرفت..

هشتمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد

شنبه ۲جون ۲۰۲۳ مطابق۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ هشتمین جلسه مجازی باحضوراکثریت موسسین شگرف برگزارشد وپیرامون موضوعات دستورجلسه وبررسی تصمیمات واقدامات جلسات گذشته گفتگوگردید،
دراین نشست صمیمانه تشکیل کمیته های خدمات مسافرتی،رسانه ورویدادها ومهمانوازی تصویب گردید،هریک ازکمیته هاتوسط یک دبیر علمی ویک دبیراجرایی وحرفه ای اداره خواهدشد،موضوع برگزاری وبینارتخصصی ماه جاری به زبان فارسی مورد بحث وتبادل نظرقرارگرفت،بررسی اقدامات درخصوص تغییرات سایت وفعال شدن شبکه های اجتماعی، انتشارکتاب،بررسی چگونگی برگزاری وشرکت در رویدادهای گردشگری تاجیکستان وژاپن درجلسه بعدی شگرف اتخاذتصمیم خواهدشد،ارایه گزارش تشریفات اداری ثبت شگرف ارایه شد،تعیین مسئول گزارشات مالی ازموضوعات مطرح شده درششمین جلسه هیئت موسس شگرف بودکه موردبحث وتبادل نظرقرارگرفت وتصمیمات لازم اتخاذگردید.

ششمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد

شنبه ۱ آوریل ۲۰۲۳ مطابق۱۲فروردین ماه ۱۴۰۲ ششمین جلسه مجازی باحضورجمعی ازموسسین شگرف برگزارشدوپیرامون موضوعات دستورجلسه وبررسی تصمیمات واقدامات جلسات گذشته گفتگوگردید،
دراین نشست صمیمانه دررابطه با برگزاری وبینارهای تخصصی به زبان فارسی،برنامه ریزی برای انتشارکتاب،اقدامات لازم برای فعال کردن شبکه های اجتماعی،انتشاراخبارورویدادهای مرتبط،بررسی چگونگی برگزاری رویدادگردشگری تاجیکستان،پیگیری تشریفات اداری ثبت شگرف،ازمهمترین موضوعات مطرح شده درششمین جلسه موسسین شگرف بودکه موردبحث وتبادل نظرقرارگرفت وبرای هریک ازمواردتصمیمات لازم اتخاذگردید.