پانزدهمین جلسه هیئت مدیره شگرف برگزارشد

شنبه ۴نوامبر ۲۰۲۳ مطابق ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲ پانزدهمین جلسه شگرف باحضوراکثریت هیئت مدیره برگزارشدوپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی وتبادل نظرگردید، درابتدای جلسه آقای سیفی گزارشی از برنامه وفرایندهای کارگروه ارزیابی عضویت ارایه نمودند،درادامه آقایان رستگار و امامی گزارشی از اقدامات انجام جهت فعال شدن شبکه های اجتماعی وبرنامه های تولید محتوی درفضای مجازی ارایه داشتند،سپس آقای رستگار درارتباط با همایش تخصصی هتلداری وظرفیتهای همکاری شگرف مطرح وکلیه اعضا نظرات خودراپیرامون چگونگی همکاری باهمایش مذکور بیان نمودند درادامه آقای انصاری گزارشی ازمطالب تهیه شده برای معرفی شگرف وسایراقدامات انجام شدا ارایه نمودند، درانتهای جلسه پروفسور جعفری پیرامون سفر ازبکستان وبرنامه ریزی برای نشست رونمایی از شگرف درunwto توضیحاتی ارائه دادند،سپس سایرموضوعات موردبررسی وتبادل نظرقرارگرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید

Shegarf J15


چهاردهمین جلسه هیئت مدیره واجرایی شگرف برگزارشد

شنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ مطابق ۲۲مهرماه ۱۴۰۲ چهاردهمین جلسه شگرف باحضوراکثریت هیئت مدیره واجرایی برگزارشدوپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی وتبادل نظرگردید، درجلسه هیئت مدیره گزارشی از انجام مراحل ثبت قانونی انجمن شبکه متخصصین گردشگری فارسی زبان ارایه شد، درادامه آقای امامی گزارشی از به روز رسانی وب سایت وشبکه های اجتماعی ارائه نمودند،سپس آقای انصاری درمورد امکان برگزاری نشست جانبی وزرای گردشگری فارسی زبان همزمان با مجمع جهانی گردشگری درازبکستان ونشست رونمایی از شگرف درunwto توضیحاتی ارائه دادند، آقای وفاداری در رابطه با موضوعات مالی ولینک پیش بینی شده و نیز پیگیری برنامه ریزی نشست درتاجیکستان مطالبی بیان داشتند،درادامه آقای رستگار درارتباط باهمایش هتلداری وفعالیت کارگروه عضویت نکاتی را یادآورشدند ودرادامه پس ازبحث وتبادل نظراتخاذتصمیم بعمل آمد، درادامه این نشست جلسه مشترک هیئت مدیره وهیئت اجرایی برگزارشد، دراین جلسه گزارشی از اقدامات و پیشرفت کمیته ها ازسوی دبیران کمیته هامطرح شدودبیران کمیته هاواعضا گزارشی ازجلسات وبرنامه ها ارایه نمودند، دراین جلسه بررسی وارزیابی وبینارها وموضوعات آن مورد بررسی قرارگرفت،دراین رابطه آقای رسولی منش موضوع ارزیابی وآسیب شناسی دقیق تر وبینارها را باتوجه به تبلیغات انجام شده مورد تاکید قراردادند،دراین جلسه آقای حسینی پیرامون برگزاری همایش علمی هتلداری ونحوه همکاری شگرف توضیحات وپیشنهاداتی ارایه نمودند،آقایان رایمند،امامی،حسینی وخانم خوشکام در رابطه با چگونگی همکاری و فعالیت بیشترشبکه های اجتماعی شگرف توضیحاتی ارایه نمودند،خانم حبیب زاده درادامه جلسه درارتباط با وبینارهای کمیته خدمات مسافرتی مطالبی بیان داشتندکه جزئیات بیشتر را برای همکاری بیشتردرگروه مطرح خواهندکرد،سپس سایر موضوعات مورد بررسی وتبادل نظرقرارگرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید

 

WhatsApp Image 2023-10-14 at 23.03.02_9cb7bf48


سیزدهمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد


شنبه ۲سپتامبر ۲۰۲۳ مطابق با ۱۱شهریورماه ۱۴۰۲ سیزدهمین جلسه مجازی شگرف باحضوراکثریت هیئت موسس برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی اقدامات وارزیابی تصمیمات قبلی انجام شده هم اندیشی گردید،دراین جلسه هیئت موسس موضوع بررسی مراحل ثبت اساسنامه ،بررسی مجدد،اصلاح وتصویب شیوه نامه وشرح وظایف کمیته ها،بررسی مرامنامه اخلاقی(شگرفنامه) پیشنهاده شده ازسوی اعضا، بررسی وتصویب فرایندعضویت، بررسی چگونگی صدورگواهینامه وبینارها وعضویت، ارائه گزارش کارگروه ارزیابی عضویت وتصویب شیوه نامه عضویت وانتخاب دکترسیامک سیفی بعنوان دبیراین کارگروه،بررسی روشهای افزایش فعالیت شبکه های اجتماعی وسایرموضوعات دردستورجلسه، موردبحث،بررسی وتبادل نظرقرار گرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید.

 

shegarf13


دوازدهمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد


دوشنبه ۱۳ آگوست ۲۰۲۳ مطابق ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲ دوازدهمین جلسه مجازی شگرف باحضوراکثریت هیئت موسس برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی گردید،دراین جلسه هیئت موسس موضوع بررسی و پیگیری تشریفات ثبت اساسنامه ،بررسی شیوه نامه وشرح وظایف کمیته ها،بررسی روشهای متداول صدورگواهینامه عضویت وشرکت در وبینارها، ارائه گزارش کارگروه عضویت وبررسی شیوه نامه عضویت وسایرموضوعات دردستورجلسه موردبررسی وتبادل نظرقرار گرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید

shegarf1


یازدهمین جلسه هیئت موسس واجرایی شگرف برگزارشد


شنبه ۵ آگوست ۲۰۲۳ مطابق ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲ یازدهمین جلسه مجازی شگرف باحضوراکثریت هیئت موسس واجرایی برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی گردید،درجلسه هیئت موسس موضوع بررسی و پیگیری مراحل نهایی ثبت اساسنامه ،بررسی شیوه صدورگواهینامه شرکت درورکشاپ و وبینارها،تشکیل کارگروه عضویت باحضورآقایان سیفی،رستگار،حسینی وخانم خوشکام مورد بحث،تبادل نظرقرارگرفت واتخاذتصمیم بعمل آمد،درجلسه مشترک هیئت موسس وهیئت اجرایی نیزگزارش اقدامات و پیشرفت کمیته ها ازسوی دبیرونمایندگان هرکمیته ارایه شد،در این جلسه دبیران کمیته هاواعضای هیئت اجرایی گزارشی ازجلسات هرکمیته ارایه نمودند، دراین جلسه بررسی نهایی .شیوه نامه اداره کمیته ها،بررسی پلتفرم وبینارها،ارایه گزارشی ازاقدامات دررسانه های اجتماعی،بررسی تقویم وبینارهای ماهانه وسالانه وسایرموضوعات دردستورجلسه موردبررسی وتبادل نظرقرار گرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید

j11_1


دهمین جلسه هیئت موسس واجرایی شگرف برگزارشد


شنبه ۱جولای ۲۰۲۳ مطابق ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲ دهمین جلسه مجازی شگرف باحضوراکثریت هیئت موسس واجرایی شگرف برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده گفتگو گردید،دراین جلسه دبیران کمیته هاواعضای هیئت اجرایی گزارشی ازجلسات هرکمیته ارایه نمودند،درابتدای جلسه آقای مهدی حسینی دبیرکمیته مهمان نوازی اهداف،برنامه ها وشرح وظایف پیشنهادی کمیته وموضوعات بررسی شده برای برگزاری وبینارهای تخصصی را مطرح  مقدم واعضای جلسه پیرامون مطالب ارایه شده بحث وتبادل نظرکردند،پس ازآن خانم بهاره حبیب زاده دبیرکمیته خدمات مسافرتی،گزارشی ازجلسات برگزارشده،شرح وظایف،برنامه هاووبینارهای پیشنهادی کمیته مرتبط ارئه نمودند، درادامه آقای سعیدامامی دبیرکمیته رسانه ورویدادهانیز گزارشی ازنشست وگفتگوهای انجام شده همراه با ارایه پیشنهادات وراهکارهای فعالیتهای کمیته مرتبط ارائه نمودند،درادامه اعضای جلسه پیرامون مطالب مطروحه درحوزهای خدمات مسافرتی، رسانه ورویدادها .ومهمانوازی، موضوع تهیه تقویم سالانه برگزاری وبینارها، فعال کردن شبکه های اجتماعی شگرف،برگزاری کنگره سالانه، وشرح وظایف کمیته هاوسایرموضوعات مرتبط، دیدگاه ونظرات خود رابیان داشتندودرادامه جلسه تصمیمات لازم اتخاذگردید

meeting10

جلسات کمیته های رسانه ورویدادها، خدمات مسافرتی ومهمان نوازی شگرف برگزارشد.

جلسات کمیته ها بصورت مجازی در روزهای جمعه۲ تیرماه،شنبه ۳تیرماه ویکشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۲ باحضورکلیه اعضای کمیته ها برگزارشد.
دراولین نشست هرکمیته اهداف وبرنامه های شگرف تبیین وموضوعات ومسائل مربوط به هربخش تخصصی مورد بررسی وتبادل نظرقرارگرفت،ازمهمترین موضوعات مطرح شده درکمیته ها،برنامه ریزی برای فرهنگ سازی وآموزش علمی ومهارتی درحوزههای مرتبط بصورت ورکشاپ های تخصصی و وبینار مورد تاییدقرارگرفت،درادامه جلسات در رابطه با تهیه وتدوین پیش نویس شرح وظایف کمیته ها جهت ارایه به هیئت موسس همفکری وتبادل نظربعمل آمدومقررشددبیران هرکمیته گزارش وجمع بندی نظرات اعضای کمیته مرتبط رادرنشست آتی هیئت موسس برای بررسی وتصویب ارایه نمایند.

نهمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد

شنبه۱۷جون ۲۰۲۳ مطابق۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ نهمین جلسه مجازی باحضوراکثریت موسسین شگرف برگزارشد وپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده گفتگو گردید، پس ازجلسه هیئت موسس،نشست صمیمانه مشترک اعضای هیئت موسس واعضای هیئت اجرایی شگرف تشکیل وپیرامون اهداف،برنامه ها ورویکرد شبکه متخصصین گردشگری فارسی زبان بحث وتبادل نظرگردید ودرادامه اعضای کمیته های خدمات مسافرتی،رسانه ورویدادها ومهمانوازی انتخاب شدند، موضوع برگزاری وبینار ویا ورکشاپ های تخصصی به زبان فارسی ازسوی کمیته ها مورد تبادل نظرقرارگرفت، دراین جلسه مقررشدشرح وظایف وبرنامه های کمیته ها ازسوی هر کمیته تهیه وبه هیئت موسس برای تصویب ارایه میشود. ازمهمترین برنامهای کمیته های درکوتاه مدت تنظیم برنامه های آموزشی وفرهنگ سازی مورد تایید اعضای نشست قرارگرفت..

هشتمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد

شنبه ۲جون ۲۰۲۳ مطابق۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ هشتمین جلسه مجازی باحضوراکثریت موسسین شگرف برگزارشد وپیرامون موضوعات دستورجلسه وبررسی تصمیمات واقدامات جلسات گذشته گفتگوگردید،
دراین نشست صمیمانه تشکیل کمیته های خدمات مسافرتی،رسانه ورویدادها ومهمانوازی تصویب گردید،هریک ازکمیته هاتوسط یک دبیر علمی ویک دبیراجرایی وحرفه ای اداره خواهدشد،موضوع برگزاری وبینارتخصصی ماه جاری به زبان فارسی مورد بحث وتبادل نظرقرارگرفت،بررسی اقدامات درخصوص تغییرات سایت وفعال شدن شبکه های اجتماعی، انتشارکتاب،بررسی چگونگی برگزاری وشرکت در رویدادهای گردشگری تاجیکستان وژاپن درجلسه بعدی شگرف اتخاذتصمیم خواهدشد،ارایه گزارش تشریفات اداری ثبت شگرف ارایه شد،تعیین مسئول گزارشات مالی ازموضوعات مطرح شده درششمین جلسه هیئت موسس شگرف بودکه موردبحث وتبادل نظرقرارگرفت وتصمیمات لازم اتخاذگردید.

ششمین جلسه هیئت موسس شگرف برگزارشد

شنبه ۱ آوریل ۲۰۲۳ مطابق۱۲فروردین ماه ۱۴۰۲ ششمین جلسه مجازی باحضورجمعی ازموسسین شگرف برگزارشدوپیرامون موضوعات دستورجلسه وبررسی تصمیمات واقدامات جلسات گذشته گفتگوگردید،
دراین نشست صمیمانه دررابطه با برگزاری وبینارهای تخصصی به زبان فارسی،برنامه ریزی برای انتشارکتاب،اقدامات لازم برای فعال کردن شبکه های اجتماعی،انتشاراخبارورویدادهای مرتبط،بررسی چگونگی برگزاری رویدادگردشگری تاجیکستان،پیگیری تشریفات اداری ثبت شگرف،ازمهمترین موضوعات مطرح شده درششمین جلسه موسسین شگرف بودکه موردبحث وتبادل نظرقرارگرفت وبرای هریک ازمواردتصمیمات لازم اتخاذگردید.