شنبه ۴نوامبر ۲۰۲۳ مطابق ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲ پانزدهمین جلسه شگرف باحضوراکثریت هیئت مدیره برگزارشدوپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی وتبادل نظرگردید، درابتدای جلسه آقای سیفی گزارشی از برنامه وفرایندهای کارگروه ارزیابی عضویت ارایه نمودند،درادامه آقایان رستگار و امامی گزارشی از اقدامات انجام جهت فعال شدن شبکه های اجتماعی وبرنامه های تولید محتوی درفضای مجازی ارایه داشتند،سپس آقای رستگار درارتباط با همایش تخصصی هتلداری وظرفیتهای همکاری شگرف مطرح وکلیه اعضا نظرات خودراپیرامون چگونگی همکاری باهمایش مذکور بیان نمودند درادامه آقای انصاری گزارشی ازمطالب تهیه شده برای معرفی شگرف وسایراقدامات انجام شدا ارایه نمودند، درانتهای جلسه پروفسور جعفری پیرامون سفر ازبکستان وبرنامه ریزی برای نشست رونمایی از شگرف درunwto توضیحاتی ارائه دادند،سپس سایرموضوعات موردبررسی وتبادل نظرقرارگرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید