شنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ مطابق ۲۲مهرماه ۱۴۰۲ چهاردهمین جلسه شگرف باحضوراکثریت هیئت مدیره واجرایی برگزارشدوپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی وتبادل نظرگردید، درجلسه هیئت مدیره گزارشی از انجام مراحل ثبت قانونی انجمن شبکه متخصصین گردشگری فارسی زبان ارایه شد، درادامه آقای امامی گزارشی از به روز رسانی وب سایت وشبکه های اجتماعی ارائه نمودند،سپس آقای انصاری درمورد امکان برگزاری نشست جانبی وزرای گردشگری فارسی زبان همزمان با مجمع جهانی گردشگری درازبکستان ونشست رونمایی از شگرف درunwto توضیحاتی ارائه دادند، آقای وفاداری در رابطه با موضوعات مالی ولینک پیش بینی شده و نیز پیگیری برنامه ریزی نشست درتاجیکستان مطالبی بیان داشتند،درادامه آقای رستگار درارتباط باهمایش هتلداری وفعالیت کارگروه عضویت نکاتی را یادآورشدند ودرادامه پس ازبحث وتبادل نظراتخاذتصمیم بعمل آمد، درادامه این نشست جلسه مشترک هیئت مدیره وهیئت اجرایی برگزارشد، دراین جلسه گزارشی از اقدامات و پیشرفت کمیته ها ازسوی دبیران کمیته هامطرح شدودبیران کمیته هاواعضا گزارشی ازجلسات وبرنامه ها ارایه نمودند، دراین جلسه بررسی وارزیابی وبینارها وموضوعات آن مورد بررسی قرارگرفت،دراین رابطه آقای رسولی منش موضوع ارزیابی وآسیب شناسی دقیق تر وبینارها را باتوجه به تبلیغات انجام شده مورد تاکید قراردادند،دراین جلسه آقای حسینی پیرامون برگزاری همایش علمی هتلداری ونحوه همکاری شگرف توضیحات وپیشنهاداتی ارایه نمودند،آقایان رایمند،امامی،حسینی وخانم خوشکام در رابطه با چگونگی همکاری و فعالیت بیشترشبکه های اجتماعی شگرف توضیحاتی ارایه نمودند،خانم حبیب زاده درادامه جلسه درارتباط با وبینارهای کمیته خدمات مسافرتی مطالبی بیان داشتندکه جزئیات بیشتر را برای همکاری بیشتردرگروه مطرح خواهندکرد،سپس سایر موضوعات مورد بررسی وتبادل نظرقرارگرفت ودرادامه تصمیمات لازم اتخاذگردید