SCoT Webinars

مشخصه های مهمان نوازی معاصر در دنیای مدرن

131 131 people viewed this event.

مهمان نوازی رویکردی مدیریتی است.بدین معنا که امکانی برای بازطراحی و ارائه شاخص های قابل اندازه گیری برای فزایندها و سیستم های صنعت گردشگری در مواجهه با مهمان/مشتری فراهم می نماید.

اما این رویکرد, صنعت گردشگری را با دو چالش عمده افزایش قیمت تمام شده خدمات و افزایش آلودگی زیست محیطی مواجهه کرده است.چراکه مهمان نوازی بر مصرف منابع متمرکز است.

در این وبینار, مخاطبین با سیستم ها, فرایندها و شاخص های نوین مهمان نوازی آشنا می گردند تا قیمت تمام شده خدمات و آلودگی خای زیست محیطی فرایندهای عملیاتی خود را با هدف ایجاد مزیت رقابتی سبز کاهش دهند.

To register for this event please visit the following URL: https://scotwebinars.org/events/satellite-v-25/#register →

 

Date And Time

1403-01-29 to
1403-01-29
 

Location

 

Event Types

Share With Friends

Events