پانزدهمین جلسه هیئت مدیره شگرف برگزارشد

شنبه ۴نوامبر ۲۰۲۳ مطابق ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲ پانزدهمین جلسه شگرف باحضوراکثریت هیئت مدیره برگزارشدوپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی وتبادل نظرگردید، درابتدای جلسه آقای سیفی گزارشی از برنامه وفرایندهای کارگروه ارزیابی عضویت ارایه نمودند،درادامه آقایان رستگار و امامی گزارشی از اقدامات انجام جهت فعال شدن شبکه های اجتماعی

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره واجرایی شگرف برگزارشد

شنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ مطابق ۲۲مهرماه ۱۴۰۲ چهاردهمین جلسه شگرف باحضوراکثریت هیئت مدیره واجرایی برگزارشدوپیرامون موضوعات دستور جلسه وبررسی تصمیمات قبلی واقدامات انجام شده هم اندیشی وتبادل نظرگردید، درجلسه هیئت مدیره گزارشی از انجام مراحل ثبت قانونی انجمن شبکه متخصصین گردشگری فارسی زبان ارایه شد، درادامه آقای امامی گزارشی از به روز رسانی وب سایت